EKUZ a ubezpieczenie turystyczne

Asekuro.pl > Turystyczne  > EKUZ a ubezpieczenie turystyczne

EKUZ a ubezpieczenie turystyczne

Czym różnią się EKUZ i ubezpieczenie w podróży? Porównajmy te dwie formy ochrony ubezpieczeniowej podróżującego.

EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest to bezpłatny, wystawiany na każdego ubezpieczonego z osobna, także na dziecko, dowód ubezpieczenia w NFZ, stosowany w innych niż Polska krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Dokument ten uprawnia do otrzymania opieki zdrowotnej osoby podróżujące w celach turystycznych, w nagłej potrzebie, na zasadach obowiązujących w kraju, na terenie którego turysta przebywa.

Ubezpieczenie turystyczne to potwierdzona wystawieniem polisy umowa między towarzystwem ubezpieczeniowym a osobą planującą podróż, zapewniająca ubezpieczonemu ochronę w zakresie i na warunkach zawartych w polisie, regulowanych poprzez Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Kto podlega ochronie?

EKUZ przysługuje osobom ubezpieczonym w NFZ (pracownikom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, osobom mającym podpisaną umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, członkom rodziny osób ubezpieczonych, zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego, bezrobotnym pobierającym zasiłek, udającym się do innego państwa wspólnoty w celu poszukiwania pracy, rencistom i emerytom, osobom uczącym się lub studiującym w kraju wspólnoty, osobom oddelegowanym do pracy za granicą przez polskiego pracodawcę). EKUZ przysługuje również osobom nieubezpieczonym w NFZ, ale jedynie w dwóch przypadkach: kobiety w ciąży, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP oraz osoby nieletnie, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP.

Natomiast ubezpieczenie w podróży może wykupić każdy obywatel Polski oraz cudzoziemcy na stałe mieszkający w Polsce.

Koszty leczenia

Karta EKUZ pokrywa koszty leczenia wyłącznie w placówkach współpracujących z NFZ na zasadach obowiązujących w danym kraju. W zakresie: podstawowa opieka medyczna, opieka specjalistyczna i szpitalna, leki uwzględnione na liście danego funduszu zdrowia, opieka dentystyczna i protetyczna, środki zaopatrzenia ortopedycznego.

Polisa turystyczna pokrywa koszty leczenia, ale należy zwrócić uwagę na limity np. wysokość zwrotu kosztów leczenia stomatologicznego w niektórych polisach wynosi 1000 zł a pomoc medyczna dla kobiet w ciąży i w okresie połogu to limit do 6000 zł. Limity mogą być różne, wiele zależy od konkretnie ustalonego zakresu ubezpieczenia. Ponadto dla osób chorych przewlekle (np. na cukrzycę, astmę, nowotwory, choroby układu krążenia czy nerek) należy dokupić rozszerzenie obejmujące ryzyko zaostrzenia lub powikłań chorób przewlekłych.

Transport medyczny

Tylko w przypadku polisy ubezpieczeniowej, EKUZ nie zapewnia transportu medycznego.

Inne świadczenia

Tylko w przypadku ubezpieczenia turystycznego. Towarzystwa proponują szeroką ofertę dodatkowych możliwości ubezpieczenia, np. ubezpieczenie Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków, odpowiedzialności cywilnej, koszty ratownictwa i poszukiwania, ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie ryzyka zaostrzenia lub powikłania chorób przewlekłych, ubezpieczenia obejmującego uprawianie różnych sportów, ubezpieczenie od sytuacji aktów terroru, zamieszek, działań wojennych.