Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie NNW?

Asekuro.pl > NNW  > Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie NNW?

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków stanowi zabezpieczenie w życiu codziennym. NNW to polisa gwarantującą ochronę w przypadku powstania zdarzeń losowych, w których poszkodowanymi są osoby.

Celem polisy jest uzyskanie zabezpieczenia finansowego w przypadku powstania szkody. Jest to ochrona dobrowolna – od nas zależy, czy z niej skorzystamy, czy też nie. Jednak każdemu z nas może przydarzyć się nieprzewidziana sytuacja, w wyniku której będziemy narażeni na wysokie koszty, dlatego warto zabezpieczyć się zawczasu.

Jeśli wypadek zdarzył się nie z naszej woli, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na przykład w razie:

  • następstwa zawałów serca i udarów mózgu,

  • następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w związku z uprawianiem sportu,

  • częściowego lub całkowitego inwalidztwa,

  • pobytu w szpitalu,

Polisa może obejmować także świadczenie z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, trwałego uszczerbku na zdrowiu, świadczenia zasiłkowe liczone za każdy dzień niezdolności do nauki, diety szpitalne oraz zwrot kosztów:

  • nabycia protez i środków pomocniczych,

  • przeszkolenia zawodowego inwalidów,

  • transportu zwłok np. do 30% SU,

  • pogrzebu,

  • leczenia (czasem również leczenia ponadstandartowego),

  • leczenia za granicami kraju, czy też rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na ryzyko zawału serca i udaru mózgu.