tr?id=1010412729047944&ev=PageView&noscript=1

Ubezpieczenie OC księgowych

 

Niska składka: już od 400 złotych rocznie
Minimum formalności: polisę można otrzymać natychmiast
Ubezpieczyciel: Lloyd ‘s
                          


USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym
 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą


UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ

 • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie
 • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniu im pomocy w tym zakresie


CZYNNOŚCI DORADZTWA KADROWEGO

 • obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywanie właściwym organom deklaracji lub innych dokumentów z tym związanych
 • obliczanie wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i kontroli przestrzegania terminów z tym związanych
 • obliczanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i składanie wniosków z tym związanych w oparciu o przepisy dotyczące zatrudniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 • obliczanie kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i reprezentację zleceniodawcy przed organami egzekucyjnymi
 • doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców
 • nadzór nad czynnościami wymienionymi powyżej


OSOBISTA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNO-SKARBOWA

 • wszczęcie postępowania karno-skarbowego
 • złożenie przez organ wniosku o nałożenie grzywny lub innej kary administracyjnej na podstawie przepisów o ubezpieczeniach społecznych


KONTAKT
Łukasz Kuczyński – Specjalista ds. ubezpieczeń zawodowych
telefon: 664 416 107
e-mail: lukasz.kuczynski@asekuro.pl

Masz pytania, chcesz poznać składkę ?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w powyższym formularzu, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość. Przesłane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez administratora zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Administrator umożliwia wgląd do własnych danych osobowych i zapewnia prawo ich poprawiania, jak i usunięcia

 

powrót
aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56.png c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d.png a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c.png 6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca.png 1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc.png 45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26.png c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c.png 8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543.png 70efdf2ec9b086079795c442636b55fb.png c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710.png c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf.png eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3.png 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3.png c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b.png d3d9446802a44259755d38e6d163e820.png d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.png
Unia Europejska Asekuro.pl S.A. Innowacyjna gospodarkal