System emerytalny w Polsce

Asekuro.pl > Emerytalne  > System emerytalny w Polsce

System emerytalny w Polsce

System emerytalny w Polsce składa się z 3 filarów, ta informacja już na dobre zakotwiczyła się w pamięci Polaków. Cóż to jednak oznacza? Czym są te filary?

W obecnej formie system emerytalny funkcjonuje w Polsce od reformy z 1999 roku. W starym systemie emerytura zależała głównie od stażu pracy. Opierał się on w całości na umowie międzypokoleniowej, tzn. że emerytury były finansowane ze składek wpłacanych przez osoby aktualnie pracujące. Ze względu na zmiany nastąpiła konieczność zmiany systemu na taki, który zapewni większą stabilność i oprze się negatywnemu wpływowi starzenia się społeczeństwa

Aby zapobiec kryzysowi finansów publicznych, wprowadzono system emerytalny złożony z trzech filarów, z których tylko pierwszy oparty jest na umowie międzypokoleniowej. Pozostałe dwa to systemy kapitałowe, w których składka gromadzona jest na indywidualnych kontach oraz inwestowana przez specjalistów. Z kolei wysokość emerytury zależy przede wszystkim od tego, jak wiele pieniędzy osoba zgromadzi na swoim rachunku. Z trzech filarów tylko dwa są obowiązkowe – ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) i OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny).

I filar – ZUS

Składki do ZUS-u odprowadza za nas nasz pracodawca. Ich wysokość jest uregulowana ustawą i wynosi 19,52 procent wynagrodzenia brutto. Połowę z tej sumy dokłada pracodawca, a druga połowa jest potrącana z Twojej pensji. Każdy oszczędzający ma założone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych własne, wirtualne konto. Oznacza to, że pomimo iż Twoje składki przeznaczane są na wypłatę świadczeń obecnym emerytom, to ZUS „zapisuje”, ile uzbierałeś przez lata pracy. Każdego roku składka jest również waloryzowana, czyli mnożona przez wskaźnik ustalany przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. Po przejściu na emeryturę zgromadzone środki będą Ci wypłacane w postaci comiesięcznego świadczenia.

II filar

Każdy, kto podejmuje pracę na podstawie umowy o pracę, ma obowiązek przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Jeśli tego nie zrobi, zostanie przydzielony do losowo wybranego funduszu, przy czym z losowania wyłączone są największe fundusze. Za nasze składki kupowane są jednostki uczestnictwa, których wartość w kolejnych okresach zmienia się. Zazwyczaj wartość ta umiarkowanie wzrasta, gdyż OFE muszą – ze względu na ograniczenia ustawowe – stosować bezpieczną strategię inwestycyjną. W 2014 roku wchodzą w życie zmiany systemu emerytalnego, które dają możliwość zadecydowaniu o oszczędzaniu w OFE lub zrezygnowaniu z niego na rzecz ZUS-u. Możemy o tym zadecydować do 31 lipca.

III filar

Jedyny filar dobrowolny. Przewiduje trzy formy dobrowolnego oszczędzania – w ramach PPE pracodawca może np. wykupić pracownikom grupowe ubezpieczenie na życie albo odprowadzać ich składki do funduszu inwestycyjnego, IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) może być zarówno lokatą jak i funduszem lub polisą ubezpieczeniową, podobnie IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego).

Podsumowując, polski system emerytalny jest obecnie bardzo zróżnicowany i pozwala na sporą dowolność w decydowaniu o tym, jak ma być lokowana Twoja składka. Jest to częściowo możliwe w II filarze poprzez wybór OFE, a III filar daje już pełną dowolność. Daje Ci to większą kontrolę nad pieniędzmi, ale również nakłada na Ciebie większą odpowiedzialność. Pamiętaj, Twoja przyszłość zależy od Twojej odpowiedzialności! Zacznij myśleć o emeryturze już teraz!