Wartość odtworzeniowa, rzeczywista i rynkowa ?

Asekuro.pl > Majątkowe  > Wartość odtworzeniowa, rzeczywista i rynkowa ?

Wartość odtworzeniowa, rzeczywista i rynkowa ?

Każde mienie objęte ochroną ubezpieczeniową ma określoną wartość. Warto wiedzieć, na jakich zasadach wartość ta jest ustalana w umowie. Towarzystwa przyjmują kilka odmiennych sytuacji, rozróżniając „wartość odtworzeniową” od „wartości rzeczywistej” oraz „ wartości rynkowej”.

 

Warto zapoznać się ze znaczeniem każdego z tych terminów:

Wartość odtworzeniowa – wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nieulepszonego:

  • dla budynków – wartość odpowiadająca kosztom odbudowy w tym samym miejscu z uwzględnieniem dotychczasowej konstrukcji, technologii oraz standardu wykończenia, przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów;

  • dla stałych elementów – wartość odpowiadająca kosztom zakupu lub wytworzenia nowego elementu tego samego lub zbliżonego rodzaju, tej samej lub zbliżonej marki przy uwzględnieniu średnich cen rynkowych obowiązujących na danym terenie oraz kosztów montaży;

  • dla mienia ruchomego – wartość odpowiadająca kosztom zakupu lub wytworzenia nowego elementu tego samego lub zbliżonego rodzaju, tej samej lub zbliżonej marki przy uwzględnieniu średnich cen rynkowych obowiązujących na danym terenie.

Wartość rzeczywista – wartość odtworzeniowa, pomniejszona o faktyczne zużycie.

Wartość rynkowa – wartość odpowiadająca cenie zakupu lub sprzedaży na rynku lokalnym.

Wartość rynkowa mieszkania – wartość odpowiadająca iloczynowi metrażu mieszkania i średniej cenie rynkowej za 1 m2, obowiązująca w danej miejscowości lub określonej dzielnicy miasta w odniesieniu do mieszkania o podobnych parametrach i standardzie wykończenia.