Zasady wypowiedzenia umowy OC

Asekuro.pl > Komunikacyjne  > Zasady wypowiedzenia umowy OC

Zasady wypowiedzenia umowy OC

Są dwie podstawowe sytuacje, w których możliwe jest odstąpienie od obowiązkowego ubezpieczenia OC: koniec jednego okresu ubezpieczenia i chęć zmiany towarzystwa ubezpieczeniowego oraz przejęcie wraz z kupnem samochodu polisy po poprzednim właścicielu.

Nabywca samochodu może wypowiedzieć umowę OC (w każdym momencie trwania ubezpieczenia od dnia nabycia pojazdu) albo nie wypowiadać (umowa trwa do końca okresu, na jaki została zawarta przez zbywcę). Natomiast w przypadku zmiany ubezpieczyciela osoba ubezpieczona musi dostarczyć wypowiedzenie do towarzystwa, w którym posiada aktualnie polisę OC, jednak nie później niż w przeddzień końca polisy.

Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia:

  • Klauzula stempla pocztowego – wysyłając wypowiedzenie do Towarzystwa Ubezpieczeniowego przesyłką listową, za chwilę jego złożenia uważa się datę nadania oświadczenia w placówce pocztowej (ta możliwość dotyczy wyłącznie Poczty Polskiej)

  • Oświadczenia można składać agentowi – znacznym udogodnieniem jest możliwość składania wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy ubezpieczenia agentowi ubezpieczeniowemu. Dodany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej przepis art. 16a ułatwi składanie oświadczeń woli związanych ze wszystkimi rodzajami umów ubezpieczenia. Oświadczenia składane w związku z zawartą umową ubezpieczenia agentowi ubezpieczeniowemu uznawane będą za złożone zakładowi ubezpieczeń.

  • Możliwość wypowiedzenia umowy w przypadku podwójnego ubezpieczenia – w przypadku trzech ubezpieczeń obowiązkowych (OC posiadaczy pojazdów, OC rolników, ubezpieczenie budynków rolniczych) mamy możliwość wypowiedzenia polisy, jeśli w tym samym czasie doszło do zwarcia dwóch lub więcej umów ubezpieczenia w różnych zakładach ubezpieczeń. Ubezpieczony będzie musiał opłacić podwójną składkę jedynie za okres, w którym był objęty ochroną ubezpieczeniową .

Składając wypowiedzenie umowy warto się upewnić, iż posiadamy inną ważną polisę, która już w tym dniu zapewnia nam ochronę ubezpieczeniową. Warto też pamiętać, iż przypadku bezpośredniego zawierania umowy (nie w trybie tzw. klauzuli prolongacyjnej), odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. Do rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej nie wystarczy samo podpisanie umowy, na koncie ubezpieczyciela musi się jeszcze znaleźć składka lub jej pierwsza rata.

W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.
Ponadto w sytuacji, gdy doszło do zawarcia kilku umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do tego samego pojazdu mechanicznego, z jednakowym okresem ubezpieczenia z tym samym zakładem ubezpieczeń, wówczas temu zakładowi ubezpieczeń należy się wyłącznie składka ubezpieczeniowa z tytułu jednej umowy ubezpieczenia.