OC biur rachunkowych

Niska składka: już od 400 złotych rocznie
Minimum formalności: polisę można otrzymać natychmiast
Ubezpieczyciel: Lloyd ‘s

lloyds

USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym
 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą

UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ

 • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie
 • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniu im pomocy w tym zakresie

CZYNNOŚCI DORADZTWA KADROWEGO

 • obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywanie właściwym organom deklaracji lub innych dokumentów z tym związanych
 • obliczanie wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i kontroli przestrzegania terminów z tym związanych
 • obliczanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i składanie wniosków z tym związanych w oparciu o przepisy dotyczące zatrudniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 • obliczanie kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i reprezentację zleceniodawcy przed organami egzekucyjnymi
 • doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców
 • nadzór nad czynnościami wymienionymi powyżej

OSOBISTA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNO-SKARBOWA

 • wszczęcie postępowania karno-skarbowego
 • złożenie przez organ wniosku o nałożenie grzywny lub innej kary administracyjnej na podstawie przepisów o ubezpieczeniach społecznych

KONTAKT
Łukasz Kuczyński – Specjalista ds. ubezpieczeń zawodowych
telefon: 664 416 107
e-mail: lukasz.kuczynski@asekuro.pl

Masz pytania, chcesz poznać składkę ?

Email
Telefon
Wiadomość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w powyższym formularzu, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość. Przesłane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez administratora zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Administrator umożliwia wgląd do własnych danych osobowych i zapewnia prawo ich poprawiania, jak i usunięcia