Ubezpieczenie OC doradców podatkowych

Pobierz mobilną aplikację do tańszych ubezpieczeń

Kompleksowe ubezpieczenie OC
doradców podatkowych

Niska składka: już od 320 złotych rocznie

Minimum formalności: polisę można otrzymać natychmiast

Ubezpieczyciel: LIoyd’s

Logo Leadenhall

Doradztwo podatkowe

 • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich
  zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu
  ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej z tymi obowiązkami
 • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników
  i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów
  podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie
 • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników
  i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie
 • reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów
  w postępowaniu przed organami administracji publicznej
  i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych
  aktów administracyjnych w sprawach wymienionych
  w punkcie pierwszym

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg
  rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku
  chronologicznym i systematycznym
 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą
  inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie 
  wyniku finansowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych
  oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą

Czynności doradztwa kadrowego

 • obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
  Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywanie właściwym organom
  deklaracji lub innych dokumentów z tym związanych
 • obliczanie wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i kontroli przestrzegania terminów z tym związanych
 • obliczanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
 • obliczanie kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i reprezentację zleceniodawcy przed organami egzekucyjnymi
 • nadzór nad czynnościami wymienionymi powyżej 

Osobista odpowiedzialność karno-skarbowa

 • Wszczęcie postępowania karno-skarbowego
 • złożenie przez organ wniosku o nałożenie grzywny lub innej kary administracyjnej
 • na podstawie przepisów o ubezpieczeniach społecznych
Masz pytania, chcesz poznać składkę?
Kontakt
Łukasz Kuczyński
Ubezpieczenie OC doradców podatkowych​

Specialista ds. ubezpieczeń zawodowych
telefon: 664 416 107
email: lukasz.kuczynski@asekuro.pl

Prosta i bezpieczniejsza
codzienność czeka

Pobierz apkę na telefon i zapomnij

o ubezpieczeniowych uciążliwościach