Prosta i bezpieczniejsza
codzienność czeka

Pobierz apkę na telefon i zapomnij

o ubezpieczeniowych uciążliwościach

Polityka prywatności
serwisu Asekuro.pl

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator i dane kontaktowe administratora oraz Inspektora Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych jest Asekuro.pl S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Sobieskiego 105/305 Bielsko-
Biała 43-300.
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@asekuro.pl lub na powyższy adres.
We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych, na e-mail biuro@asekuro.pl lub na adres ul. Sobieskiego 105/305 Bielsko-Biała 43-300.

2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

1. analizy Pani/Pana wymagań i potrzeb w zakresie poszukiwanego produktu ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze , w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – dalej „RODO”, to jest w ramach realizacji art. 8 ust. 1 i ust. 3 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (obowiązek ustalenia wymagań i potrzeb klienta oraz przedstawienia produktu do tych wymagań i potrzeb).
2. udzielania odpowiedzi na składane przez Panią/Pana reklamacje w zakresie niezwiązanym z udzielaną przez zakład ubezpieczeń ochroną ubezpieczeniową – podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze , w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO, to jest w ramach realizacji art. 16 ust. 2 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 r. ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2486 z późn. zm.) oraz Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r. (tj. z dnia 22 listopada 2017r., Dz.U. z 2017 r. poz. 2270).
3. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z przedstawioną Pani/Panu propozycją zawarcia umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; jakim jest zapewnienie możliwość
4. dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

3. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, analiza Pani/Pana wymagań i potrzeb oraz decyzje o
potencjalnej odpowiedniości lub nieodpowiedniości produktu mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez
wpływu człowieka). Decyzje mogą być oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka odpowiedniości produktu do
Panią/Panem wymagań i potrzeb.

4. Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w związku z analizą wymagań i potrzeb jest konieczne do przedstawienia przez osobę działającą
w imieniu Asekuro.pl S.A. propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedniej do Pani/Pana potrzeb. Bez podania
danych osobowych nie jest możliwe dokonanie analizy Pani/Pana wymagań i potrzeb oraz przedstawienie propozycji
zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedniej wyniku tej analizy.

5. Rodzaj i źródło danych osobowych

Zakres danych osobowych, uzyskanych w wyniku wnioskowania o kalkulację w serwisie Asekuro.pl i/lub założenia konta, które są następnie powierzane agentowi w celu przedstawienie oferty ubezpieczeń w serwisie obejmuje: a) dane identyfikujące osobę fizyczną tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer pesel; b) dane adresowe i teleadresowe tj. adres e-mail i numer telefonu; Dane pozyskiwane są od Użytkownika w toku procesu wnioskowania o przedstawienie kalkulacji i ofert ubezpieczeń.

6. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia
obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

7. Przekazywanie danych.

1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz zakładom ubezpieczeń współpracującym z Asekuro.pl S.A., jako agentem ubezpieczeniowym (w ramach pośrednictwa ubezpieczeniowego). 
2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tj. dostawcom usług IT lub współpracującym z Asekuro.pl S.A. partnerom, w ramach wykonywania przez nich czynności agencyjnych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

8. Pani/Pana prawa

1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
3. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia analizy wymagań i potrzeb – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
4. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika Asekuro.pl S.A.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym.