Prosta i bezpieczniejsza
codzienność czeka

Pobierz apkę na telefon i zapomnij

o ubezpieczeniowych uciążliwościach

Regulamin serwisu

§ 1. Informacje ogólne​

 1. Właścicielem Aplikacji Mobilnej oraz Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem www.asekuro.pl jest spółka pod firmą Asekuro.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej pod adresem: Sobieskiego 105, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000387907 NIP: 5472135141, REGON: 241960740, adres poczty elektronicznej biuro@asekuro.pl.
 2. Regulamin określa zakres oraz warunki świadczenia Usług przez Asekuro.pl, w tym w szczególności warunki świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz aplikacji Mobilnej. Regulamin określa również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej www.asekuro.pl, w taki sposób aby umożliwić każdej osobie w dowolnym czasie jego odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest również ̇ udostępniany Klientowi na jego żądanie w trakcie rozmowy za pomocą Infolinii na indywidualny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści, w tym wydrukowanie lub w wersji papierowej – na podany przez Klienta adres korespondencyjny. Regulamin jest również przesyłany Klientowi każdorazowo w przypadku nabycia Produktu za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub Infolinii – na indywidualny adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
 4. Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez Asekuro.pl.
 5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z Usług świadczonych przez Asekuro.pl na jego podstawie, wyraża zgodę na treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy.

§ 2. Definicje​

Wszelkie terminy pisane wielką literą w treści Regulaminu mają następujące znaczenie:

 1. Aplikacja mobilna – aplikacja mobilna „Ubezpieczenia OC/AC” prowadzona przez Asekuro.pl dostępna w sklepach: Google play; App store; Huawei AppGallery
 2. Asekuro.pl – spółka pod firmą Asekuro.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej pod adresem: Sobieskiego 105, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000387907 NIP: 5472135141, REGON: 241960740.
 3. Infolinia – telefoniczny kanał informowania i obsługi Klientów Asekuro.pl dostępny pod numerem telefonu: +48 733 703 503 lub +48 502 789 199 lub +48 502 778 099 lub 33 497 19 23- za pośrednictwem którego Asekuro.pl świadczy Usługi oraz udostępnia Klientowi możliwość nabycia (zakupu) Produktu, a w szczególności zawarcia Umowy ubezpieczenia z zastosowaniem środka porozumiewania się na odległość. Rozmowy za pośrednictwem Infolinii mogą być rejestrowane.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu internetowego lub Infolinii w celach zgodnych z ich przeznaczeniem, w tym poszukująca ochrony ubezpieczeniowej.
 5. Kalkulacja – czynność mająca na celu wyliczenie szacunkowej wysokości składki ubezpieczeniowej lub raty na podstawie danych wprowadzonych przez Klienta do Serwisu Internetowego, Aplikacji Mobilnej lub podanych przez Konsultanta w oparciu o dane udostępnione przez Klienta za pośrednictwem Infolinii.
 6. Kalkulator– aplikacja udostępniona Klientowi w ramach Serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej w celu umożliwienia wyliczenia Kalkulacji i zaprezentowania Produktów.
 7. Konsultant – osoba fizyczna dedykowana do obsługi Klienta za pośrednictwem Infolinii, upoważniona do wykonywania czynności agencyjnych w imieniu Asekuro.pl.
 8. Ogólne Warunki Ubezpieczenia / OWU – ogólne warunki ubezpieczenia oferowanego przez Ubezpieczyciela, na podstawie których zawierane są Umowy ubezpieczenia, stanowiące integralną ich cześć, regulujące w szczególności zasady zawierania i wykonywania poszczególnych Umów ubezpieczenia oraz prawa i obowiązki stron Umowy ubezpieczenia.
 9. Polisa – dowód zawarcia Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Asekuro.pl
 10. Produkty – produkty ubezpieczeniowe (w szczególności ubezpieczenia majątkowe) oraz finansowe dystrybuowane przez Asekuro.pl na rzecz podmiotów współpracujących z Asekuro.pl na podstawie stosownej umowy cywilnoprawnej (w szczególności umowy agencyjnej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą Serwisu internetowego, Aplikacji Mobilnej i Infolinii.
 12. Reklamacja – wystąpienie Klienta, w którym zgłasza on swoje niezadowolenie lub zastrzeżenia do świadczonych przez Asekuro.pl Usług.
 13. Serwis internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Asekuro.pl za pośrednictwem strony internetowej www.asekuro.pl .
 14. Ubezpieczający – osoba zawierająca Umowę ubezpieczenia i zobowiązana do opłacenia składki ubezpieczeniowej.
 15. Ubezpieczony – osoba na rzecz której została zawarta przez Ubezpieczającego Umowa ubezpieczenia. Ubezpieczonym może być sam Ubezpieczający lub osoba trzecia wskazana przez Ubezpieczającego.
 16. Ubezpieczyciel – Zakład Ubezpieczeń tj. podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń według odpowiednich przepisów powszechnie obowiązującego prawa, z którym współpracuje Asekuro.pl.
 17. Ubezpieczenie samochodu – umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, umowa ubezpieczenia AC (autocasco) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i inne, oferowane przez Asekuro.pl w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela.
 18. Ubezpieczenie turystyczne – Umowa ubezpieczenia zawierana w związku z podróżą Ubezpieczonego.
 19. Ubezpieczenie nieruchomości – Umowa ubezpieczenia nieruchomości.
 20. Umowa ubezpieczenia – zawarta za pośrednictwem/przy udziale Asekuro.pl umowa na podstawie której Ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić na rzecz Ubezpieczonego określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku/zdarzenia, a Ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.
 21. Usługi – usługi świadczone przez Asekuro.pl poprzez zawarcie przez Klienta z Asekuro.pl – za pośrednictwem Serwisu internetowego, Aplikacji Mobilnej lub Infolinii – umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której Asekuro.pl umożliwia:
  1. bezpłatne porównanie za pośrednictwem Kalkulatora oraz Infolinii Produktów dystrybuowanych przez Asekuro.pl na rzecz Ubezpieczycieli;
  2. zawarcie (w tym odnowienie) z Ubezpieczycielem Umowy ubezpieczenia, przy udziale Asekuro.pl, o którym mowa w lit. a) powyżej;
  3. zawarcie (w tym odnowienie) umowy spośród ofert Ubezpieczycieli oraz pośredników kredytowych współpracujących z Asekuro.pl i po przekierowaniu Klienta bezpośrednio na właściwą stronę internetową w domenie wybranego Ubezpieczyciela/kredytodawcy lub pośrednika kredytowego;
  4. zawarcie (w tym odnowienie) umowy na Produkt po uprzednim pozostawieniu przez Klienta danych kontaktowych w zakresie: imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail celem zrealizowania przez Asekuro.pl usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego lub kredytowego na rzecz Klienta.
  5. obsługę posprzedażową na życzenie Klienta.
  6. informowanie o upływającym terminie na przeprowadzenie badań technicznych pojazdu, będącego przedmiotem Umowy ubezpieczenia.
 22. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń – ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 poz. 2486 ze zm.).
 23. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827 ze zm.).
 24. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 25. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych – rejestr pośredników ubezpieczeniowych prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.

§ 3. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Przedmiotem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym internetową oraz telefoniczną, jest świadczenie przez Asekuro.pl usług opisanych w §2 ust. 22 niniejszego Regulaminu.
 2. Po uzupełnieniu przez Klienta swoimi danymi kontaktowymi formularza w Serwisie internetowym lub Aplikacji Mobilnej Asekuro.pl w ramach zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Infolinia może wykonać do Klienta telefon w celu przedstawienia szczegółów Kalkulacji.
 3. Serwis internetowy, Aplkacja Mobilna oraz Infolinia służą przede wszystkim do prezentowania Produktów za pomocą Kalkulatorai porównaniu ich na podstawie danych wskazanych przez Klienta oraz do umożliwienia Klientowi nabycia Produktu (w szczególności zawarcia Umowy ubezpieczenia) z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Infolinia służy również do umożliwienia udzielenia Klientowi wsparcia lub informacji związanych z wykonywaniem Umowy ubezpieczenia, w tym informowania o statusie sprawy o odszkodowaniu lub świadczeniu w ramach Umowy ubezpieczenia.
 4. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną z Klientem zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Serwisu internetowego, Aplikacji Mobilnej lub kontaktu z Infolinią.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Klienta Serwisu internetowego, Aplikacji Mobilnej lub z chwilą złożenia Konsultantowi Infolinii oświadczenia o braku woli zawarcia przez Klienta umowy na Produkt (w szczególności Umowy ubezpieczenia).
 6. Jeżeli Klient złożył oświadczenie woli zawarcia umowy o Produkt (w szczególności Umowy ubezpieczenia), a następnie zawarł za pośrednictwem Serwisu internetowego, Aplikacji Mobilnej lub Infolinii stosowną umowę – umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się najpóźniej z chwilą rozwiązania Umowy o Produkt.
 7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną upoważnia Asekuro.pl do przekazania danych Klienta zainteresowanego zawarciem Umowy ubezpieczenia do Ubezpieczycieli wskazanych w §5 ust. 3 Regulaminu – w zakresie niezbędnym do realizacji na rzecz Klienta Usług, o których mowa w § 2 ust. 22 lit. b) – d) Regulaminu.
 8. Dane niezbędne do samodzielnego porównania Produktów za pomocą Kalkulatora wprowadza Klient do zamieszczonych w Serwisie internetowym lub Aplikacji Mobilnej formularzy, a przez to odpowiada za poprawność wprowadzonych przez siebie danych.
 9. Klient może otrzymać podsumowanie wyników Kalkulatora w zakresie Produktów na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej jak również poprzez kontakt telefoniczny z Konsultantem.
 10. W celu realizacji Usługi, o której mowa w §2 ust. 22 lit. a) Regulaminu niezbędne jest podanie Asekuro.pl następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu komórkowego. W celu realizacji Usługi, o której mowa w §2 ust. 22 lit. b) – e) Regulaminu niezbędne jest podanie Asekuro.pl danych, o których mowa w zdaniu poprzednim oraz danych wymaganych przez danego Ubezpieczyciela lub inną firmę, której Produkt oferuje Asekuro.pl.
 11. Realizacja Usług przez Asekuro.pl jest możliwa wyłącznie na rzecz Klienta, który posiada i udostępni Asekuro.pl adres poczty elektronicznej.

§ 4. Informacja o zagrożeniach wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W wykonaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Asekuro.pl informuje, iż ̇ nie istnieją zabezpieczenia systemów teleinformatycznych całkowicie odporne na bezprawną ingerencję osób trzecich, dlatego mimo należytego zabezpieczania przez Asekuro.pl danych podanych przy korzystaniu z Serwisu internetowego oraz Aplikacji Mobilnej, korzystanie z Kalkulatora wiąże się z ryzykiem uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do tych danych, a w dalszej kolejności bezprawnego ich wykorzystania przez te osoby, w tym w celu wysyłania niezamówionej informacji handlowej lub instalowania na urządzeniach Klientów oprogramowania szkodliwie ingerującego w pracę oprogramowania wcześniej zainstalowanego, bądź wykorzystywanego do nieuprawnionego naruszania prywatności.
 2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług sieci Internet należy zaliczyć: spam, wirusy komputerowe oraz działanie oprogramowania szpiegującego
 3. Wirus komputerowy jest oprogramowaniem przenoszącym się poprzez pliki lub bezpośredni zapis w wybranym sektorze nośnika danych. Jednym z najczęstszych przyczyn zarażenia komputera wirusem jest pobieranie plików z niezaufanego źródła Internetu.
 4. Oprogramowanie szpiegujące to oprogramowanie, które w sposób ukryty może zostać zainstalowane na komputerze Klienta. Przechwytuje ono informacje o komputerze oraz o Kliencie, jak również inne informacje służące do przejęcia usługi w sieci Internet (np. loginy i hasła).
 5. Klient korzystający z usług sieci Internet, w tym poprzez korzystanie z Serwisu internetowego oraz Aplikacji Mobilnej powinien dbać o bezpieczeństwo swojego komputera i smartfonu. Komputer powinien posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową. Zaleca się używając domowej sieci bezprzewodowej (WI-FI) ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Ponadto w trakcie korzystania z Serwisu internetowego należy weryfikować czy adres jest w domenie Asekuro.pl i nie posiada żadnych literówek (asecuro.pl) co może sugerować fałszywą stronę

§ 5. Dystrybucja ubezpieczeń

 1. Asekuro.pl jest agentem ubezpieczeniowym wykonującym za wynagrodzeniem dystrybucję ubezpieczeń na rzecz więcej niż jednego Ubezpieczyciela w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
 2. Działając zgodnie z literą polskiego prawa oraz najwyższymi standardami branżowymi, Asekuro.pl podlega nadzorowi oraz kontroli Komisji Nadzoru Finansowego, w której rejestrach Asekuro.pl widnieje pod numerem: 11203828/A.
 3. Asekuro.pl działa na podstawie udzielonych mu pełnomocnictw na rzecz następujących Ubezpieczycieli:
  1. TUiR Allianz Polska S.A.
  2. Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  3. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta”
  4. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  5. Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  6. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group S.A.
  7. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.
  8. Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU S.A.
  9. TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
  10. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  11. Zavarovalnica Triglav d.d.
  12. Leadenhall Polska S.A. Lloyd’s Coverholder
  13. TU INTERRISK S.A. VIG
 4. Z tytułu realizacji Usług Asekuro.pl nie pobiera wynagrodzenia płaconego bezpośrednio przez Klienta. Asekuro.pl w związku z proponowanym zawarciem Umowy ubezpieczenia otrzymuje od Ubezpieczycieli wynagrodzenie o charakterze prowizyjnym.
 5. Asekuro.pl umożliwia Klientom zawarcie Umowy ubezpieczenia z zastosowaniem środka porozumiewania się na odległość, tj. poprzez Infolinię, Serwis Internetowy oraz Aplikację Mobilną.

§ 6. Zasady zawierania umowy ubezpieczenia

 1. Zasady zawierania i rozwiązywania, w tym wypowiadania danej Umowy ubezpieczenia, przedmiot i zakres ubezpieczenia, okres na jaki dana Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta, prawa i obowiązki stron danej Umowy ubezpieczenia oraz warunki jej wykonywania, w tym informacje dotyczące należnych świadczeń określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) właściwych dla danej Umowy Ubezpieczenia, a dla Umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych określone są w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
 2. Umowy ubezpieczenia zawierane są z zastosowaniem środka porozumiewania się na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, tj. za pośrednictwem Infolinii, Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej.
 3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) oraz inne wymagane prawem dokumenty właściwe dla danej Umowy Ubezpieczenia są dostarczane Klientowi bezpośrednio po zawarciu danej Umowy ubezpieczenia na indywidualny adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Serwisie Internetowym lub udostępniony Konsultantowi w trakcie rozmowy telefonicznej za pośrednictwem Infolinii.
 4. Umowa ubezpieczenia jest zawarta zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, które mają zastosowanie do relacji pomiędzy Ubezpieczycielem a Klientem przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, jak również do jej wykonywania. W zakresie opodatkowania świadczeń lub odszkodowań płatnych z tytułu zawartej Umowy ubezpieczenia zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego.
 5. Istotą zawartej Umowy ubezpieczenia jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z postanowieniami OWU oraz zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844 z późn. zm.), a także wypłata odszkodowania lub świadczenia w razie zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.
 6. Z wykorzystaniem Infolinii istnieje możliwość zawarcia umów ubezpieczenia przekazanych Asekuro.pl przez Ubezpieczycieli do dystrybucji, w szczególności: ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i turystyczne oraz umów na inne Produkty będące aktualnie w ofercie Asekuro.pl zgodnie z informacją możliwą do uzyskania u Konsultanta.
 7. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w Umowie ubezpieczenia lub OWU jako początek okresu ubezpieczenia.
 8. Umowa ubezpieczenia jest zawierana na okres wskazany w OWU lub Polisie, chyba że umówiono się inaczej. Dla umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy, chyba że przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przewidują możliwość zawarcia umowy na okres krótszy.
 9. Zasady płatności składki ubezpieczeniowej określone są w Umowie ubezpieczenia lub OWU.
 10. Na procedurę zawarcia Umowy ubezpieczenia po Stronie Klienta składają się łącznie następujące czynności:
  1. podanie danych niezbędnych do zbadania indywidualnych potrzeb i wymagań Klienta oraz zawarcia Umowy ubezpieczenia,
  2. złożenie wymaganych przez Ubezpieczyciela oświadczeń,
  3. zatwierdzenie poprawności i prawidłowości złożonych danych,
  4. dopełnienie innych formalności wymaganych przez Ubezpieczyciela, w tym opłacenie składki, jeśli Umowa ubezpieczenia lub OWU tak przewiduje.
 11. Korzystając z Kalkulatora, Klient wprowadza do Systemu informatycznego lub Aplikacji Mobilnej dane potrzebne do określenia jego wymagań i potrzeb oraz do Kalkulacji. Klient wskazuje dane dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, Ubezpieczającego, planowanego okresu ochrony ubezpieczeniowej, zakresu ubezpieczenia oraz wprowadza inne dane niezbędne do Kalkulacji i zawarcia Umowy ubezpieczenia. Podanie wyżej wymienionych danych jest możliwe także w drodze kontaktu z Konsultantem z wykorzystaniem Infolinii. W oparciu o powyższe Asekuro.pl udziela informacji dotyczących jednej lub większej liczby dostępnych Umów ubezpieczenia na podstawie kryteriów wybranych przez Klienta.
 12. Klient jest zobowiązany przedstawić Asekuro.pl prawidłowe dane. Za przedstawienie danych niewłaściwych, błędnych, nieprawdziwych bądź niekompletnych odpowiedzialność ponosi Klient.
 13. Sporządzenie Kalkulacji składki ubezpieczeniowej w Serwisie internetowym lub Aplikacji Mobilnej nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarcie Umowy ubezpieczenia. Wynik Kalkulacji w Serwisie Internetowym i Aplikacji Mobilnej może nie uwzględniać ewentualnych zniżek możliwych do przyznania przez Ubezpieczyciela dlatego Asekuro.pl rekomenduje zweryfikowanie ostatecznego wyniku Kalkulacji za pośrednictwem Infolinii.
 14. . Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej przekazywana jest Klientowi poprzez Serwis Internetowy, Aplikację Mobilną lub w trakcie rozmowy z Konsultantem za pośrednictwem Infolinii.
 15. Asekuro.pl zastrzega sobie możliwość, na mocy obowiązujących przepisów prawa, do wystąpienia z wnioskiem o udokumentowanie złożonych oświadczeń (np. historii ubezpieczenia) lub innych dokumentów wymaganych przez Ubezpieczyciela w celu zawarcia Umowy ubezpieczenia.
 16. Na podstawie informacji podanych przez Klienta, na jego życzenie, Asekuro.pl proponuje zawarcie Umowy ubezpieczenia – zgodnej z wymaganiami i potrzebami Klienta.
 17. Zasady płatności składki określają Ubezpieczyciele. Stosowną informację uzyskuje Klient w Serwisie Internetowym, Aplikacji Mobilnej lub podczas rozmowy za pośrednictwem Infolinii. Skuteczność zawarcia Umowy ubezpieczenia zależna jest od warunków określonych w jej treści lub OWU. W szczególności Ubezpieczyciel może uzależnić zawarcie Umowy ubezpieczenia od zapłaty składki. Za dzień zapłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki ubezpieczeniowej uważa się dzień uznania rachunku Ubezpieczyciela wymagalną kwotą określoną w Umowie ubezpieczenia lub w ofercie zawarcia Umowy ubezpieczenia.
 18. Potwierdzeniem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest udostępnienie Klientowi Polisy. Polisa zostaje udostępniona Klientowi przez Ubezpieczyciela lub Asekuro.pl drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail w sposób uniemożliwiający dostęp do niej przez osoby trzecie.
 19. Przed końcem okresu, na jaki Umowa ubezpieczenia została zawarta, Klient za pomocą wiadomości tekstowej SMS lub poczty elektronicznej informowany jest o zbliżającym się końcu ochrony ubezpieczeniowej.
 20. Klient może zamówić dokument Polisy w formie papierowej, w przypadku, kiedy dany Ubezpieczyciel umożliwia zamówienie Polisy w takiej formie. Polisa w formie papierowej zostanie dostarczona na adres wskazany przez Klienta.

§ 7. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia

 1. W związku z zawarciem Umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem Infolinii, Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy ubezpieczenia bez podania przyczyn i bez dodatkowych kosztów, składając Asekuro.pl lub Ubezpieczycielowi stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni liczonych od dnia poinformowania go o zawarciu Umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust 3 ustawy o Prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Klient będący przedsiębiorcą może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia.
 2. Szczegółowe informacje w zakresie złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia przed Ubezpieczycielem zawarte są w OWU lub innym podobnym dokumencie udostępnionym Klientowi przez Ubezpieczyciela.
 3. Istnieje również możliwość odstąpienia od zawartej Umowy ubezpieczenia poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres siedziby lub na adres poczty elektronicznej biuro@asekuro.pl. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy ubezpieczenia nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) w wypadkach:
  1. umów całkowicie wykonanych na żądanie Klienta przed upływem 7 (w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą) albo 30 dniowego (w przypadku, gdy Ubezpieczający jest konsumentem) terminu do odstąpienia od umowy,
  2. umów ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż 30 dni.
 5. Odstąpienie od Umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku odstąpienia od Umowy ubezpieczenia, w ramach, której Ubezpieczyciel rozpoczął udzielanie ochrony ubezpieczeniowej za zgodą Klienta przed upływem 30 dniowego terminu do odstąpienia od tej umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłaty kwoty stanowiącej wysokość składki ubezpieczeniowej należnej za każdy dzień udzielonej przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej.

§ 8. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Rozpatrywanie reklamacji przez Asekuro.pl ma na celu zapewnienie wszystkim osobom i podmiotom korzystającym z Usług Asekuro.pl możliwie sprawnego i wyczerpującego merytorycznie wyjaśnienia zgłaszanego przez danego Klienta zdarzenia.
 2. Reklamacje mogą zostać złożone przez Klienta:
  1. w formie pisemnej na adres: Asekuro.pl S.A. ul. Jana III Sobieskiego 105/305, 43-300 Bielsko-Biała
  2. na adres mailowy: biuro@asekuro.pl
  3. poprzez stronę internetową www.asekuro.pl – w zakładce „Kontakt”
  4. za pośrednictwem infolinii Asekuro.pl o numerze: +48 33 497 19 23 lub +48 733 703 503
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji co do zasady wynosi 30 dni od dnia jej wpływu do Asekuro.pl.
 4. W zakresie w jakim reklamacja związana jest z działalnością Asekuro.pl jako dystrybutora ubezpieczeń – w sprawach szczególnie skomplikowanych, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim i wymagających przeprowadzenia rozbudowanego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu o dalsze 30 dni. O przyczynie opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi Asekuro.pl informuje Klienta.
 5. Termin rozpatrzenia Reklamacji uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w ostatnim jego dniu pismo zawierające odpowiedź na Reklamację zostało wysłane Klientowi listem poleconym priorytetowym za potwierdzeniem odbioru. W przypadku zgłoszenia przez Klienta wniosku o dostarczenie odpowiedzi przez Asekuro.pl drogą elektroniczną, Asekuro.pl przesyła odpowiedź na Reklamację otrzymaną od Klienta na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.
 6. Jeżeli Klient nie zgadza się ze sposobem rozstrzygnięcia niniejszej sprawy przez Asekuro.pl – wówczas istnieje możliwość dochodzenia przez niego roszczeń na drodze sądowej w sądzie Właściwym dla siedziby Asekuro.pl

§ 9. Postanowienia końcowe.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowa ubezpieczenia zawierane są w języku polskim. Język polski jest również właściwy w relacji z Klientem w związku ze świadczonymi przez Asekuro.pl usługami za pośrednictwem Serwisu internetowego, Aplikacji Mobilnej oraz Infolinii.
 2. Prawem właściwym dla stosunków Asekuro.pl z Klientem przed zawarciem Umowy ubezpieczenia oraz dla wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną są przepisy prawa polskiego, zaś sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd powszechny według właściwości ogólnej.
 3. Asekuro.pl zawiera treści (np. znaki towarowe) będące utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, chronione takimi prawami. Korzystanie z treści zawartych w Asekuro.pl przez Klientów w zakresie wykraczającym poza przeznaczenie Asekuro.pl wynikające z Regulaminu wymaga każdorazowej zgody Asekuro.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 5. Regulamin w aktualnym brzmieniu obowiązuje od dnia 12 Maja 2022 r.