Ubezpieczenie OC biur rachunkowych

Pobierz mobilną aplikację do tańszych ubezpieczeń

Kompleksowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych

Niska składka: już od 400 złotych rocznie

Minimum formalności: polisę można otrzymać natychmiast

Ubezpieczyciel: LIoyd’s

Logo Leadenhall

Usługowe prowadzenie
ksiąg rachunkowych

 • Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym
 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą 
  inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie
  wyniku finansowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych
  oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą

Uproszczona
księgowość

 • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników,
  płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych
  ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im
  pomocy w tym zakresie

 • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników,
  płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji
  podatkowych lub udzielaniu im pomocy w tym zakresie

Czynności doradztwa kadrowego

 • obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
  Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywanie właściwym organom
  deklaracji lub innych dokumentów z tym związanych
 • obliczanie wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i kontroli przestrzegania terminów z tym związanych
 • obliczanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
 • obliczanie kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i reprezentację zleceniodawcy przed organami egzekucyjnymi
 • nadzór nad czynnościami wymienionymi powyżej 

Osobista odpowiedzialność karno-skarbowa

 • Wszczęcie postępowania karno-skarbowego
 • złożenie przez organ wniosku o nałożenie grzywny lub innej kary administracyjnej
 • na podstawie przepisów o ubezpieczeniach społecznych
Masz pytania, chcesz poznać składkę?
Kontakt
Łukasz Kuczyński
Ubezpieczenie OC biur rachunkowych

Specialista ds. ubezpieczeń zawodowych
telefon: 664 416 107
email: lukasz.kuczynski@asekuro.pl

Prosta i bezpieczniejsza
codzienność czeka

Pobierz apkę na telefon i zapomnij

o ubezpieczeniowych uciążliwościach