Regulamin
Programu Promocyjnego

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady przeprowadzania Konkursów i Programów Promocyjnych prowadzonych przez Asekuro.pl S.A.
 2. Organizatorem Programu Promocyjnego jest Asekuro.pl S.A. siedzibą w Warszawie, działająca jako agent ubezpieczeniowy prowadzący dystrybucję ubezpieczeń na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń.
 3. Program Promocyjny polega na przyznaniu wskazanym w regulaminie osobom, zawierającym za pośrednictwem Asekuro.pl umowy ubezpieczenia, nieodpłatnej premii pieniężnej o niewielkiej wartości.
 4. Program Promocyjny jest przeznaczony wyłącznie dla nowych klientów Asekuro.pl, to jest takich klientów, którzy w momencie zawarcia pierwszej z Umów ubezpieczenia biorących udział w Programie Promocyjnym nie posiadają innych, wcześniej zawartych, aktywnych umów ubezpieczenia, które były zawierane za pośrednictwem Asekuro.pl.
§2

Definicje

 1. Zwroty użyte w niniejszym regulaminie i pisane wielką literą, otrzymują̨ następujące znaczenie:

Asekuro.pl – Asekuro.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej pod adresem: Sobieskiego 105, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000387907 NIP: 5472135141, REGON: 241960740

Program Promocyjny – akcja organizowana przez Asekuro.pl związana z promocją marki oraz aplikacji mobilnej skierowana do Klientów, prowadzona na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki prowadzenia Programu Promocyjnego 

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie trwania Programu Promocyjnego zawiera umowę̨ ubezpieczenia za pośrednictwem Asekuro.pl.

Umowa Ubezpieczenia Komunikacyjnego – umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych („OC”) lub umowa auto casco („AC”) lub obie te umowy zawarte łącznie („OC+AC”) zawarta przez Klienta za pośrednictwem Asekuro.pl z zakładem ubezpieczeń́znajdującym się w ofercie Asekuro.pl. Za Umowy Ubezpieczenia Komunikacyjnego 2 uważa się̨ jedynie umowy zawarte prawidłowo przez osobę do tego uprawnioną, opłacone w terminie, od których Ubezpieczający nie odstąpił na podstawie przepisów o zawieraniu umów ubezpieczenia na odległość.

Umowa Ubezpieczenia Nieruchomości – umowa ubezpieczenia, której przedmiotem ubezpieczenia jest mieszkanie lub dom Klienta, zawarta za pośrednictwem Asekuro.pl z zakładem ubezpieczeń znajdującym się w ofercie Asekuro.pl. Za Umowy Ubezpieczenia Nieruchomości uważa się jedynie umowy zawarte prawidłowo przez osobę do tego uprawnioną, opłacone w terminie, od których Ubezpieczający nie odstąpił na podstawie przepisów o zawieraniu umów ubezpieczenia na odległość.

Umowa Ubezpieczenia Travel – umowa ubezpieczenia, której przedmiotem jest świadczenie pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania. Za Umowy Ubezpieczenia Travel uważa się jedynie umowy zawarte prawidłowo przez osobę do tego uprawnioną, opłaconą w terminie, od której ubezpieczający nie odstąpił na podstawie przepisów o zawieraniu umów ubezpieczenia na odległość, o ile przysługiwała mu taka możliwość.

Umowa Ubezpieczenia – dowolna z Umów Ubezpieczenia określonych w pkt 5,6,7

Składka – należność z tytułu zawarcia Umowy Ubezpieczenia jaką Klient zobowiązany jest zapłacić na rzecz zakładu ubezpieczeń, z którym zawarł Umowę Ubezpieczenia.

Bonus – nagroda pieniężna w kwocie określonej w niniejszym Regulaminie przyznawana przez Asekuro.pl Klientowi, który spełni warunki do otrzymania Bonusu.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE

Potwierdzenie Dokonania Opłaty – dokument potwierdzający dokonanie opłaty w formie elektronicznej przysłany w formie wskazanej w Regulaminie przez Klienta do Asekuro.pl w sytuacjach przewidzianych w Programie Promocyjnym.

Szczegółowe Warunki Programu Promocyjnego – zasady Konkursu lub Programu Promocyjnego organizowanego przez Asekuro.pl obejmujące określenie zadania, sposobu realizacji zadania oraz wskazanie nagrody dla Klienta. Szczegółowe Warunki Programu Promocyjnego zostaną każdorazowo przedstawione Klientowi w procesie wnioskowania o zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Asekuro.pl.

Pytanie Konkursowe – pytanie znajdujące się na dedykowanej stronie internetowej Programu Promocyjnego, na które poprawna odpowiedź jest jednym z warunków otrzymania Bonusu.

§3

Warunki udziału w Programie Promocyjnym i otrzymania Bonusu

 1. Udział w Programie Promocyjnym mogą brać Umowy Ubezpieczenia Komunikacyjnego, Umowy Ubezpieczenia Nieruchomości, Umowy Ubezpieczenia Travel w dowolnej konfiguracji
 2. Klient nabywa prawo do Bonusu jedynie wtedy, gdy zawierając pierwszą z Umów Ubezpieczenia biorących udział w Programie Promocyjnym jest nowym Klientem Asekuro.pl, tj. nie posiada innych, wcześniej zawartych, aktywnych umów ubezpieczenia, które były zawierane za pośrednictwem Asekuro.pl.
 3. Umowy Ubezpieczenia biorące udział w Programie Promocyjnym i wpływające na wysokość Bonusu mogą być zawierane jednocześnie lub osobno, w różnym czasie. Dla określenia udziału w Programie Promocyjnym istotne jest, aby pierwsza Umowa Ubezpieczenia była 3 zawarta w czasie trwania Programu Promocyjnego określonego w Szczegółowych Warunkach Programu Promocyjnego.
 4. Klientem może być jedynie osoba wskazana na Umowie Ubezpieczenia jako ubezpieczający. Klientem nie są osoby wskazane jako ubezpieczeni, współwłaściciele lub inni.
 5. W Programie Promocyjnym nie mogą brać udziału pracownicy Asekuro.pl lub osoby świadczące dla Asekuro.pl pracę na podstawie umowy zlecenia, a także ich rodziny (rozumiane jako krewni i powinowaci do trzeciego stopnia, przysposobieni i przysposabiający) oraz osoby posiadające z nimi wspólne gospodarstwo domowe.
 6. Warunki określone w niniejszych punktach 1-5 oraz w Szczegółowych Warunkach Programu Promocyjnego muszą być spełnione osobno dla każdej z Umów Ubezpieczenia biorących udział w Programie Promocyjnym, wpływających na wartość Bonusu, chyba że coś innego wynika wprost ze Szczegółowych Warunków Programu Promocyjnego.
§4

Nagroda

 1. Klient poprzez udział w Programie Promocyjnym, o ile spełnione są wszystkie określone w Regulaminie oraz Szczegółowych Warunkach Programu Promocyjnego warunki, nabywa prawo do otrzymania Bonusu.
 2. Asekuro.pl wypłaca Bonus jednorazowo, na podstawie wniosku Klienta o wypłatę. Wniosek powinien zostać złożony za pośrednictwem dedykowanej strony Internetowej, do której Klient otrzymał link w terminie maksymalnie 10 miesięcy od zawarcia pierwszej Umowy Ubezpieczenia. Wypłata Bonusu może nastąpić po zaakceptowaniu regulaminu, podaniu niezbędnych danych, określeniu kwoty wnioskowanej Bonusu oraz prawidłowej odpowiedzi na pytanie. Złożenie wniosku o wypłatę kończy udział Klienta w Programie Promocyjnym. Ewentualne kolejne Umowy Ubezpieczenia zawarte po tej dacie nie biorą udziału w Programie Promocyjnym.
 3. W terminie do 30 dni po złożeniu wniosku o wypłatę Asekuro.pl zweryfikuje uprawnienia Klienta do otrzymania Bonusu oraz ustali ostatecznie jej wysokość. Asekuro.pl dokona wypłaty Bonusu przelewem na rachunek bankowy Klienta wskazany we wniosku o wypłatę. Wypłata nastąpi w terminie do 10 dni od zakończenia weryfikacji, o której mowa w zdaniu pierwszym.
 4. Bonusy, jako uzyskane w wyniku sprzedaży premiowej, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.2019.1387).
 5. Bonus w Programie Promocyjnym Asekuro.pl określa w Szczegółowych Warunkach Programu Promocyjnego.
 6. Rodzaj, charakter i wartość Bonusu będzie każdorazowo określana przez Asekuro.pl w Szczegółowych Warunkach Programu Promocyjnego.
 7. Asekuro.pl w każdym Programie Promocyjnym sprawdzi lub oceni czy Klient spełnił wszystkie wymagania przewidziane do przyznania mu Bonusu, w szczególności w zakresie prawidłowego sposobu udzielił odpowiedzi na Pytanie Konkursowe.
 8. Uczestnik Programu Promocyjnego zostanie poinformowany przez Asekuro.pl o spełnieniu warunków do otrzymania Bonusu w terminie i w sposób określony w Szczegółowych Warunkach Programu Promocyjnego.
 9. Warunki danego Programu Promocyjnego mogą wymagać od Klienta przesłania do Asekuro.pl dodatkowych dokumentów lub informacji, w szczególności takim dokumentem może być Potwierdzenie Dokonania Opłaty. Brak przesłania Potwierdzenia Dokonania Opłaty przez Klienta, który dokonał opłaty bezpośrednio do ubezpieczyciela, z którym zawarł Umowę Ubezpieczenia, może uniemożliwić lub opóźnić przekazanie Klientowi Bonusu w ramach danego Programu Promocyjnego.
 10. Klient nie może przenosić prawa do odebrania Bonusu na osoby trzecie lub upoważnić osoby trzecie do jego odbioru.
§5

Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji do Asekuro.pl zawierającej zastrzeżenia Klienta dotyczące Programu Promocyjnego. Reklamacja może być złożona w następujących formach:
  • Pisemnie (doręczona osobiście lub przesyłką pocztową na adres Asekuro.pl)
  • Elektronicznie na adres email konkurs@asekuro.email
  • Ustnie (osobiście lub telefonicznie)
 2. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń znacząco ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie wniosku reklamacyjnego przez Asekuro.pl.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Asekuro.pl bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach reklamacja może być rozpatrzona w terminie dłuższym – w takiej sytuacji Asekuro.pl powiadomi osobę występującą z reklamacją o przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, przy czym nie może on przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Asekuro.pl powiadomi o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej, wysyłając odpowiedź przesyłką pocztową, z zastrzeżeniem, że na wniosek osoby występującej z reklamacją odpowiedź dostarczana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Reklamacja powinna wskazywać przyczynę reklamacji oraz dane zidentyfikowanie osoby składającej reklamację oraz udzielenie odpowiedzi na nią.
§6

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych klientów jest Asekuro.pl.
 2. Asekuro.pl przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do:
  1. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  2. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Programu Promocyjnego i wypełnienia praw i obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie w tym udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje oraz dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń́- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Programie Promocyjnym.
 4. Uczestnikom Programu Promocyjnego, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  1. Usunięcia danych
  2. Sprostowania danych
  3. Ograniczenia przetwarzania danych
  4. Przenoszenia danych
  5. Wniesienia sprzeciwu
 5. Asekuro.pl będzie zbierał od klientów następujące dane: imię̨ i nazwisko, adres email, dane dotyczące Umowy Ubezpieczenia, datę̨ startu ochrony ubezpieczeniowej, nazwę Towarzystwa Ubezpieczeń́ , wysokość́ Składki.
 6. Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Asekuro.pl informuje, iż dane uczestniczących w Programie Promocyjnym będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co jest niezbędne do realizacji umowy zawartej w celu realizacji Programu Promocyjnego.
 8. Dane Klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 9. W razie przetwarzania danych osobowych w calu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust.1 lit.f RODO) Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w takich celach. Na skutek sprzeciwu Asekuro.pl przestanie przetwarzać dane w tych celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych objętych sprzeciwem istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klienta lub dane Klienta będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
§7

Postanowienia końcowe

 1. Program Promocyjny trwa przez Czas Trwania Programu Promocyjnego i kończy się z ostatnim dniem tego okresu, chyba że Asekuro.pl postanowi inaczej, o czym poinformuje Klientów za pośrednictwem serwisu www.asekuro.pl. Klient ma prawo zawierać kolejne Umowy Ubezpieczenia biorące udział w Programie Promocyjnym w okresie 10 miesięcy od zawarcia pierwszej Umowy Ubezpieczenia, nawet jeżeli Czas Trwania Programu Promocyjnego zakończy się wcześniej, z uwzględnieniem pozostałych zapisów Regulaminu.
 2. Przystąpienie Klienta do Programu Promocyjnego oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie informacje dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają wyłącznie charakter informacyjny. Moc wiążącą mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Asekuro.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego Regulaminu, podając jego nowe brzmienie bezzwłocznie do wiedzy Klientów w serwisie internetowym www.asekuro.pl. Jakiekolwiek modyfikacje Regulaminu nie naruszą praw nabytych przed dokonaniem zmiany.
 5. Asekuro.pl informuje, że udział lub brak udziału w Programie Promocyjnym nie ma wpływu na otrzymywane przez Asekuro.pl wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności agencyjnych, a udział w Programie Promocyjnym nie wpływa w żaden sposób na wysokość składki, która jest ustalana przez zakłady ubezpieczeń. Udział w Programie Promocyjnym nie ma również wpływu na wyświetlanie informacji w porównywarce ofert w aplikacji Ubezpieczenia Asekuro i na stronie www.asekuro.pl.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie zapisy obowiązującego w Polsce prawa.
 7. Wszelkie spory wynikające ze skorzystania przez Klienta z Programu Promocyjnego, po zakończeniu postepowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Klienta.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.12.2021